Contact Us

Tel: +86-571-88320160/88320445 
Fax: +86-571-88320756 
E-mail: iec@zjut.edu.cn
Scholarship:+86-571-88320290 E-mail:ischolarship@zjut.edu.cn
Address:Room126,Shangdeyuan12#, No.18 Chaowang Road, Hangzhou, Zhejiang, China  
PC : 310014
---
Other Contact: